Uniwersytet  w  porozumieniu  z Parlamentem  Studentów  UPH w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania przetargowego zawarł na rok akademicki 2017/18 umowę dotyczącą grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeniowy S.A.

Okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. przez 24 godziny na dobę na terenie uczelni jak i poza nią (w domu, pracy).

Składka roczna za jednego studenta wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 28.000 zł. Ubezpieczenie działa pod warunkiem opłacenia składki. Studenci realizujący praktyki zawodowe winni w szczególności przystąpić do ubezpieczenia  z  uwagi  na  wymagania instytucji  przyjmujących na  praktyki. Składkę  roczną  należy  wpłacić  w dziekanacie w terminie  do 18 listopada  2017 r. Studenci studiujący dwa kierunki wpłacają opłatę tylko na jednym, podstawowym kierunku.


Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 L.p.

 Rodzaj świadczenia

 Wysokość świadczenia

1.

Świadczenie z tytułu 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu

100% su

2.

Świadczenie za każdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu

1% su za 1% uszczerbku do 100% su

3.

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% su

4.

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

100% su

5.

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca, udaru mózgu

100% su

 

6.

Zwrot kosztów poniesionych na terenie RP nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

 

do 10% su

 

7.

 

Zwrot poniesionych na terenie RP kosztów leczenia

do 5% su dla:
zwrotu kosztów nabycia niezbędnych lekarstw – do kwoty 500 zł oraz  zwrotu kosztów rehabilitacji – do kwoty 800 zł

 

8.

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

 

świadczenie jednorazowe 1% su

 

9.

Świadczenie z tytułu pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta /w tym psa/

 

1% su

10.

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy

świadczenie jednorazowe 20% su

11.

Świadczenie z tytułu oparzeń

1% su za 1% uszczerbku do 100% su

12.

Świadczenie z tytułu odmrożeń

1% su za 1% uszczerbku do 100% su

 

13.

Zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności do nauki lub
pracy powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku (na terenie RP)

 

10,00 zł za każdy dzień

 

14.

Świadczenie z tytułu operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku (wykonanych na terenie RP)

 

10% su

 

 

15.

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania: choroba nowotworowa, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy,
utrata słuchu, anemia aplastyczna,, stwardnienie rozsiane, borelioza oraz odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.

 

 

10% su

 16.

Zwrot poniesionych na terenie RP kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW

 do 3% su

17.

Assistance  (na terenie RP)

do 5.000,00 zł

 18.

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu na terenie RP w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 30,00 zł za każdy dzień pobytu


 L.p.

 Rodzaj świadczenia

 Wysokość świadczenia

 

1.

Świadczenie w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego do 25 roku życia wrodzonej wady serca

świadczenie jednorazowe 10% su

2.

Śmierć w wyniku sepsy

50% su

 

3.

Zwrot poniesionych na terenie RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

do 30% su

 

4.

Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie nieszczęśliwego wypadku /z wyłączeniem zawału serca i udaru mózgu/

świadczenie jednorazowe 10% su


Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej Parlamentu Studentów www.uph.edu.pl/studenci/parlament-studencki