W dniu 28 maja 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem UPH a Związkami Zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w sprawie ustalenia zasad podwyżki wynagrodzeń pracowników UPH.

   Na mocy zawartego porozumienia kwota subwencji w wysokości 4.640.300 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy trzysta złotych) otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została w całości przeznaczona na podwyższenie wynagrodzeń w UPH.

W stosunku do osób zatrudnionych w grupie nauczycieli akademickich na stanowisku adiunkta lub asystenta wysokość podwyżki wynagrodzenia  wyniesie 4%.

W stosunku do pozostałych pracowników we wszystkich grupach pracowniczych – wysokość podwyżki wynagrodzenia wyniesie 9%.

   Podwyższenie wynagrodzeń nastąpi w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.

   Ponadto w dniu 24 maja 2019 r zostało zawarte porozumienie w pomiędzy Rektorem UPH a Związkami Zawodowymi działającymi w UPH w sprawie uchylenia regulaminu premiowania dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim. Na mocy zawartego porozumienia premia zostanie w całości włączona do otrzymywanego przez pracownika miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

   Strony porozumienia ustaliły, że w pierwszej kolejności zostanie dokonane podwyższenie wynagrodzeń pracowników ze środków objętych subwencją a następnie do tak ustalonego wynagrodzenia zostanie włączona premia wynikająca z uchylonego regulaminu.

Pełna treść porozumienia dostępna jest do wglądu u przedstawicieli Związków Zawodowych oraz w Dziale Spraw Pracowniczych.

Siedlce, dnia 28 maja 2019 r.

                                                                                                        Rektor UPH
                                                                                                                          dr hab. Tamara Zacharuk
  profesor uczelni