Jeżeli absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogli ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Przyjęcie następuje w trybie rekrutacji na I semestr studiów. Następnie student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym zostać wpisany na wyższy semestr. Decyzję w tej sprawie podejmuje autonomicznie uczelnia, na zasadach określonych w regulaminie studiów, indywidualnie rozpatrując każdy przypadek. Osoby rozpoczynające od 1 października 2019 r. jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” będą kształcone zgodnie z zasadami określonymi w nowych standardach kształcenia nauczycieli.

Student po otrzymaniu informacji o uzyskaniu wpisu na listę studentów będzie miał możliwość zwrócenia się do Dziekana Wydziału z podaniem o możliwość przeniesienia części osiągnięć uzyskanych na studiach pierwszego stopnia po ukończeniu kierunku, na którym prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Decyzję w sprawie możliwości przeniesienia osiągnięć i tym samym decyzję o wpisaniu na wyższy semestr podejmuje Dziekan na podstawie złożonego przez studenta dyplomu oraz suplementu do dyplomu, a także na zasadach określonych w regulaminie studiów.