tytulowefoto: J. Mazurek
W dniu 3 października 2018 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w obecności zaproszonych gości zainaugurowała jubileuszowy, 50 rok akademicki. „Gdy 25 września 1969 roku rozbrzmiało pierwsze Gaudeamus w nowo powołanej Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Siedlcach rozpoczęła się piękna historia rozwoju uczelni i równocześnie naszego miasta jako ośrodka akademickiego” powiedziała Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Tamara Zacharuk rozpoczynając uroczystość.

Inaugurację poprzedziła Msza św. w katedrze siedleckiej, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Gurda, ordynariusz diecezji siedleckiej. Na zakończenie celebrowanej Eucharystii głos zabrali studenci UPH dziękując księżom i Biskupowi za wsparcie i opiekę nad społecznością akademicką.

Jej Magnificencja Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk w swoim wystąpieniu podkreśliła wyzwanie dla całego środowiska akademickiego, które w ten rok akademicki wkracza "z nową ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawą 2.0, nazywanej też Konstytucją dla Nauki, która weszła w życie przed dwoma dniami. Ustawa wymaga kompletnej zmiany sposobu myślenia o uczelni."  (pełen tekst wystąpienia JM Rektor)

Dzień inauguracji nowego roku jest ważnym momentem dla studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku. Tradycyjnie w trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku. Studenci – reprezentujący 27 kierunków studiów - złożyli uroczyste ślubowanie i po raz pierwszy nałożyli studenckie czapki. Przewodnicząca Parlamentu Studentów Adrianna Sarnowiec zwracając się do studentów, powitała młodszych kolegów i zaprosiła ich włączenia się w życie akademickie.

Uroczysta Inauguracja jest także podniosłą chwilą dla osób wyróżnionych i odznaczonych. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z rąk I Wicewojewody Mazowieckiego pana Sylwestra Dąbrowskiego oraz JM Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk odebrali Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczyli wicemarszałkowie Senatu RP pani Maria Koc oraz pan Adam Bielan oraz JM Rektor prof. Tamara Zacharuk.

W trakcie tegorocznej Inauguracji miało miejsce uroczyste przekazanie czeku obligacji skarbowych na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 26 816 000 zł dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W imieniu Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina wspólnie z wicemarszałkami Senatu RP panią Marią Koc i panem Adamem Bielanem oraz Senatorem RP panem Waldemarem Kraską czek na ręce JM Rektor przekazał pan Michał Góras, szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niezwykły dar przekazała Uczelni pani Magdalena Daniel ordynator Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Z okazji złotego jubileuszu Uniwersytetu otrzymaliśmy prawdziwego białego kruka, jeden z nielicznych ocalałych tomów z biblioteki księżnej Aleksandry Ogińskiej z jej odręcznym podpisem na stronie tytułowej: „Alex: Oginska Gr: G: de Lith:”. Jest to siódmy tom "Histoire moderne des Chinois, des Japonois, des Indiens..." autorstwa Charlesa Rollina, wydany w 1760 roku w Paryżu. Egzemplarz jest oprawiony w pełną skórę ze zdobionym sześciopolowym grzbietem. W polach wolnych ma złocone motywy florystyczne, a pod oznaczeniem tomu superekslibris – monogram Aleksandry Ogińskiej „A. O.”.

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Gwarancje państwa we współczesnych systemach emerytalnych", wygłosiła prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcją dowódcy-kapelmistrza kpt. Dariusza Kaczmarskiego oraz chór UPH pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Szulika oraz mgr Michała Hołowni.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystą inaugurację JM Rektor powitała Wicemarszałków Senatu RP panią Marię Koc oraz pana Adama Bielana, pana Waldemara Kraskę Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, I Wicewojewodę mazowieckiego pana Sylwestra Dąbrowskiego, a także reprezentującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Michała Górasa, a w imieniu Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego pana Macieja Nowaka.

Szczególne słowa JM Rektor skierowała do Jego Ekscelencji ks. biskupa Kazimierza Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej w imieniu całej społeczności akademickiej składając gorące podziękowania za celebrę mszy świętej z okazji Inauguracji roku akademickiego, za słowa przesłania do nas skierowane, za wszelką życzliwość i duszpasterską opiekę.

W gronie gości reprezentujących władze miasta i regionu JM Rektor przywitała serdecznie pana Marka Renika Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz panią Magdalenę Sałatę Dyrektora Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego wraz z zastępcami oraz przewodniczącego Rady Miasta pan Henryka Niedziółkę i przedstawicieli siedleckiego samorządu oraz władz lokalnych: pana dr Dariusza Stopa Starostę Powiatu Siedleckiego, panią Martę Sosnowską, wicestarostę sokołowskiego oraz wszystkich przybyłych przedstawicieli władz samorządowych.  

Gościliśmy także rektorów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i instytucji naukowych: pana prof. dr hab. Jana Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; prof. dr hab. med. Jerzego Ładnego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, panią Prorektor ds. kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prof. dr hab. Barbarę Marcinkowską; pana prof. Kazimierza Banasika, prorektora ds. rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jego Magnificencję ks. dr Piotra Paćkowskiego Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, Jej Magnificencję dr Bożenę Piechowicz,  Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach; Kierownika Działu Ochrony Informacji Niejawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pana  mł. insp. Sylwestra Karwowskiego; Prodziekana ds. Studiów o Profilu Ogólnoakademickim Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej  prof. dr hab. Tomasza Niźnikowskiego; dr Grzegorza Koca, Prorektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie; pana dr inż. Marka Szudrowicza Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, pana mgr inż. Marka Wardęckiego, Głównego Specjalistę Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej oraz doktora Honoris Causa naszego Uniwersytetu prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W tym szacownym gronie w sposób szczególny JM Rektor przywitała swoich czcigodnych poprzedników rektorów: prof. dr hab. Antoniego Jówkę oraz prof. dr hab. Mieczysława Forysia, a także prof. dr hab. doktora honoris causa Jerzego Kunikowskiego i  prof. dr hab. doktora honoris causa Stanisława Kalembasę.

Wśród przedstawicieli służby zdrowia JM Rektor powitała: Marcina Kulickiego, prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Mirosława Leśkowicza Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Andrzeja Szewczuka Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Leszka Szpakowskiego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "RM - MEDITRANS", Hannę Sposób Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, dr n. med. Piotra Kołodzieja, ordynatora oddziału kardiologicznego w Szpitalu Miejskim w Siedlcach i Magdalenę Daniel, ordynatora Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Wymiar sprawiedliwości i służby mundurowe reprezentowali: pani Iwona Pawlukowska, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, st. bryg. mgr inż. Andrzej Celiński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, mjr Małgorzata Nadulicz zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, ppłk Dariusz Kozłowski dowódca siedleckiego 5. batalionu Obrony Terytorialnej, mjr Mariusz Misiura szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień Siedlcach, kom. Agnieszka Świerczewska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na uroczystości placówki i instytucje oświatowe, społeczne i kulturalne reprezentowali Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Adam Skup Kierownik Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach, Anna Hołownia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Edyta Ślubowska, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Michał Hołownia Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, Agnieszka Borkowska Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi, Krzysztof Grzegorczuk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach, Przemysław Anusiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4, Adam Kowalczuk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Anna Gugała, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Mirosław Bieniek Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, prezes Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oddział w Siedlcach Jerzy Żądełek oraz dyrektor i wiceprezes zarządu TWP Czesław Jarecki Sikorski, Grażyna Sobiczewska Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Jerzy Kopański Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, Jolanta Duk  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, dr inż Agnieszka Affek-Starczewska Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, ks. Jacek Świątek Dyrektor I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Jadwiga Madziar dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wraz z wicedyrektorem Eugeniuszem Kasjanowiczem oraz dr Marzena Kowalczuk Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

Specjalne słowa powitania JM Rektor skierowała do przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół UPH. JM powitała również wszystkich prezesów, dyrektorów i właścicieli firm siedleckich, przedstawicieli gospodarki i biznesu oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem: Urszulę Gadomską dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o/Siedlce, Sławomira Piotrowskiego dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Piotra Karasia dyrektora Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach, Jacka Myszkowskiego, prezes Wspólnoty Polskiej, panią Ewę Marchel dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, pana Marka Paczuskiego dyrektora Oddziału ZUS w Siedlcach, Artura Sawickiego dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego w Siedlcach, Adama Jończyka prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Stanisława Przesmyckiego prezesa firmy Zeltech, Joannę Like dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, Jerzego Osiaka  nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce, Romana Oklińskiego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Małgorzatę Mikickuk, przedstawiciela firmy Marker.


O wydarzeniu napisali również:

Zobacz również:

Fotogaleria


foto: Janusz Mazurek