Kandydaci

Egzamin z języka polskiego

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim potwierdzają znajomość języka polskiego poprzez:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) lub jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B2 ESOKJ;
  • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu ESOKJ wydany przez szkołę językową albo inną instytucję prowadzącą kursy języka polskiego;
  • świadectwo lub dyplom uzyskany w polskim systemie oświaty, w którym nauka odbywała się w języku polskim;
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
  • dyplom lub inny dokument potwierdzający status laureata/finalisty Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie „Dzieje Polski”.

Cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąć studia prowadzone w języku polskim, a nie posiadają ww. potwierdzenia znajomości języka polskiego przystępują w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, do egzaminu z języka polskiego w UPH, składającego się z części pisemnej i ustnej.

 

Obowiązek przystąpienia do egzaminu, dotyczy również cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunek, na którym wymagana jest obowiązkowo ocena z języka polskiego, a którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają tej oceny. Wówczas pod uwagę bierze się wówczas ocenę z egzaminu.

 

W przypadku kandydatów, których przedłożony certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu ESOKJ wydany przez szkołę językową albo inną instytucję prowadzącą kursy języka polskiego budzi wątpliwość komisji rekrutacyjnej kandydat może zostać zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego w UPH, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Uwaga !!!
Obywatele Ukrainy, przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, mogą uzupełnić potwierdzenie znajomości języka polskiego w trakcie trwania studiów. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.