Kandydaci

W przypadku niezałączenia skanu wymaganego dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka polskiego w formie zdalnej. Egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest wyłącznie w formie pisemnej  i realizowany wyłącznie za pomocą formularzy w ramach usługi „G-Suite”.

Kandydat, który zamieścił w systemie IRK skany wymaganych dokumentów oraz ma zaksięgowaną opłatę rekrutacyjną otrzymuje na podany przez siebie w systemie IRK adres mailowy link do formularza z egzaminem z języka polskiego.

W trakcie trwania egzaminu kandydat musi mieć włączoną kamerę, w celu potwierdzenia tożsamości; sporządzenia indywidualnego protokołu z egzaminu oraz kontroli samodzielności pracy kandydata.

W przypadku zerwania połączenia podczas egzaminu, komisja egzaminacyjna decyduje o konieczności jego powtórzenia lub wystawia ocenę uwzględniającą dotychczasowy przebieg egzaminu.