Kandydaci

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim 

 
Tabela opłat za studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim dla osób niebędących obywatelami polskimi w roku akademickim 2021/22
  Lp.KierunekWysokość opłaty semestralnej
w zł
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH
1. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
2. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.600
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
3. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
4. turystyka i rekreacja 2.600
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
5. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie
2.600
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
6. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900


Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim (patrz link - plik dostępny cyfrowo).

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od: 

  • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zmiana zasad finansowania po rozpoczęciu studiów
Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę warunków studiowania w toku studiów w przypadku otrzymania dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat. Należy zgłosić się w tej sprawie do Działu Organizacji Studiów.


Stypendium NAWA
Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) (aktywny link do strony NAWA) zwolnieni są z opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA.
Uwaga: jeżeli student ubiega się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzyma i nie posiada innych uprawnień zwalniających go z opłat, będzie zobowiązany do płacenia czesnego!

Zmiana zasad finansowania po rozpoczęciu studiów
Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę warunków studiowania w toku studiów w przypadku otrzymania dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat. Należy zgłosić się w tej sprawie do Działu Organizacji Studiów.