Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim 

 
Tabela opłat za studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim dla osób niebędących obywatelami polskimi w roku akademickim 2021/22
  Lp.KierunekWysokość opłaty semestralnej
w zł
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH
1. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
2. studia trzeciego stopnia 2.900
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
3. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.600
4. studia trzeciego stopnia 2.600
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
4. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
5. turystyka i rekreacja 2.600
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
6. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie
2.600
7. studia trzeciego stopnia 2.600
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
8. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
9. studia trzeciego stopnia 2.900


Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim (patrz link - plik dostępny cyfrowo).

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od: 

  • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zmiana zasad finansowania po rozpoczęciu studiów
Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę warunków studiowania w toku studiów w przypadku otrzymania dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat. Należy zgłosić się w tej sprawie do Działu Organizacji Studiów.


Stypendium NAWA
Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) (aktywny link do strony NAWA) zwolnieni są z opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA.
Uwaga: jeżeli student ubiega się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzyma i nie posiada innych uprawnień zwalniających go z opłat, będzie zobowiązany do płacenia czesnego!

Zmiana zasad finansowania po rozpoczęciu studiów
Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę warunków studiowania w toku studiów w przypadku otrzymania dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat. Należy zgłosić się w tej sprawie do Działu Organizacji Studiów.