Kandydaci

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09, 25 643 13 51
e-mail: iro@uph.edu.pl, dwanz@uph.edu.pl
www.wanz.uph.edu.pl

Opis studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty zawodowe z zakresu:

 • podstaw chemii rolniczej (żyzność gleb i metody badania żyzności, mineralne żywienie roślin i ich skład chemiczny, technologia produkcji i właściwości nawozów, technologia nawożenia i wpływ nawozów na plon i jego jakość),
 • podstaw uprawy roli (teoretyczne podstawy uprawy roli, specyficzne cechy polowej produkcji roślinnej, uprawa pod różne grupy roślin w zmianowaniu, współczesne problemy i nowe kierunki w uprawie roli i roślin),
 • technologii uprawy roślin (biologia gatunków roślin uprawnych i ich znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania gatunków roślin rolniczych, technologie uprawy roślin rolniczych),
 • łąkarstwa (rola użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska, nawożenie, metody zagospodarowania i użytkowanie użytków zielonych),
 • integrowanej ochrona roślin (wpływ czynników chorobotwórczych na plonowanie i jakość plonu, budowa, rozwój i szkodliwość podstawowych agrofagów, zwalczanie chorób i szkodników roślin uprawnych),
 • żywienia zwierząt z fizjologią (zasady żywienia podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, skład chemiczny pasz, trawienie i przyswajanie składników pokarmowych),
 • chowu zwierząt gospodarskich (etapy pracy hodowlanej zwierząt, znaczenie gospodarcze i produkcyjność pogłowia zwierząt, wskaźniki wydajności mlecznej, nieśnej i wartości rzeźnej, technologie wychowu zwierząt, produkcji mleka, mięsa i innych surowców pochodzenia zwierzęcego),
 • ekonomiki rolnictwa (funkcjonowanie gospodarstwa rolniczego w warunkach unijnych, uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna
  a gospodarstwo rolnicze),
 • podstaw rachunkowości rolnej (prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, Dyrektywami UE oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości),
 • techniki rolniczej (racjonalne wykorzystanie maszyn i rządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej),
 • marketingu rolniczego (znaczenie marketingu, marketingowe aspekty działalności rolniczej, promocja i reklama usług w otoczeniu rolnictwa),
 • ekologii rolniczej (znaczenie, funkcje i rozwój rolnictwa ekologicznego),
 • doradztwa technologicznego (doskonalenie systemów wiedzy rolniczej, umiejętności metodyczne w pracy informacyjnej i w pracy z ludźmi),
 • agroinformatyki (programy komputerowe stosowane w rolnictwie),
 • postępu biologicznego (osiągnięcia hodowli, wprowadzanie nowych odmian do praktyki rolniczej).

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia:

 • uzyskanie wykształcenia rolniczego przez absolwentów nierolniczych studiów wyższych,
 • zdobycie nowej specjalności zawodowej przez absolwentów wyższych uczelni,
 • uzyskanie kwalifikacji pozwalających na przejęcie gospodarstwa rolnego oraz na ubieganie się o pomoc finansową z programów unijnych,
 • otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z rolnictwa.
Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:

2 semestry, ogółem: 180 godzin

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

 • Ukończone studia I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie,
 • Wymagane dokumenty:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia (wydruk
  z programu IRK)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Miejsce składania dokumentów

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach

Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, pokój nr 108

ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce

tel. 25 643 13 09

Godziny otwarcia: 8:00 – 15:00

Wysokość czesnego (link).