Działalność statutowa

DrukPlik 
Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach działalności naukowej Plik DOC Plik PDF
Imienny wykaz wykonawców zadania badawczego Plik DOC Plik PDF
Zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadania badawczego   Plik PDF
Sprawozdanie roczne z zadania badawczego Plik DOC Plik PDF
Protokół z realizacji zadań badawczych Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Plik DOC Plik PDF
Protokół z realizacji badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Plik DOC Plik PDF
Wniosek o dokonanie opłaty konferencyjnej Plik DOC Plik PDF

Działalność naukowo-badawcza

DrukPlik 
Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN Plik PDF 
Poradnik Rady Młodych Naukowców "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" Plik PDF

Wyjazdy zagraniczne pracowników

DrukPlik 
Wniosek w sprawie wyjazdu służbowego za granicę Plik DOC
  Załącznik do wniosku na wyjazd za granicę Plik DOC
  Załącznik do wniosku na wyjazd za granicę (STAŻ ZAGRANICZNY) Plik DOC
Sprawozdanie z pobytu służbowego za granicą Plik DOC
Rozliczenie wydatków poniesionych z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju:  
  Załącznik 1: oświadczenie o braku możliwości otrzymania faktury Plik DOC
  Załącznik 2: oświadczenie do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego Plik DOC

Organizacja konferencji

DrukPlik 
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji naukowej Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej organizowanej lub współorganizowanej w UPH Plik DOC Plik PDF
Kalkulacja konferencji lub seminarium naukowego Plik DOC Plik PDF

Rozwój kadr

DrukPlik 
Wniosek o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Plik DOC Plik PDF
Umowa o warunkach dofinansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego Plik DOC Plik PDF
Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego Plik DOC  
Dane do dyplomu doktora - (wypełnij, wydrukuj, prześlij pocztą wewnętrzną i elektroniczną:  oraz ) Plik DOC  
Dane do dyplomu doktora habilitowanego - (wypełnij, wydrukuj, prześlij pocztą wewnętrzną i elektroniczną:  oraz ) Plik DOC  
Ankieta oceny działalności naukowej nauczyciela akademickiego dla grupy nauk humanistycznych i społecznych Plik DOC  
Ankieta oceny działalności naukowej nauczyciela akademickiego dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich, nauk o życiu Plik DOC  
Zasady kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe i artystyczne na terytorium Polski   Plik PDF
 - załącznik 1: wniosek o skierowanie na krajowy staż naukowy / artystyczny Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: sprawozdanie z odbycia stażu naukowego / artystycznego Plik DOC Plik PDF
Zasady i tryb udzielania urlopów naukowych   Plik PDF
 - załącznik 1: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza UPH Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 3: wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu dla celów naukowych Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 4: harmonogram prac planowanych w trakcie urlopu naukowego Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 5: sprawozdanie z realizacji zaplanowanych prac w trakcie urlopu naukowego Plik DOC Plik PDF