Uwaga! Nowe zasady przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2019/2020.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne  może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł miesięcznie.

Zgodnie z § 22 ust. 5 Regulaminu,  student, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb wniosku oraz oświadczenia o dochodach. Wypełniony wniosek i oświadczenie należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami we właściwym Dziekanacie w terminie do 13 października 2018 r.

Stypendium specjalne

Zgodnie z § 25 Regulaminu, student który ubiega się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb ww. wniosku. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami złożyć w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do 13 października 2018 r.


UWAGA 1:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) wraz z  wnioskiem o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz wnioskiem o przyznanie zapomogi student dodatkowo ma obowiązek  złożyć podpisaną klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA 2:

Przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne należy zapoznać się z instrukcją postępowania w systemie USOSweb.

UWAGA 3:

Formularz do obliczania dochodu netto na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne https://oplaty.uph.edu.pl/wniosek

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w roku akademickim 2018/2019

1. Wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie wynosi:

1) 650 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie do 400 zł włącznie,
2) 600 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 400 zł - do 600 zł włącznie,
3) 550 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 600 zł - do 1000 zł włącznie.

2. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 100 zł.

3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi:

1) 700 zł - przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) 500 zł - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) 300 zł - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

4. Zapomoga:

1) minimalna wysokość 50 zł,
2) maksymalna wysokość 1000 zł.

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od ilości uzyskanych punktów wynosi:

1) 1100 zł w przedziale punktowym 150,1 - 200,0 pkt;
2) 1000 zł w przedziale punktowym 100,1 - 150,0 pkt;
3) 900 zł w przedziale punktowym 80,1 - 100,0 pkt;
4) 750 zł w przedziale punktowym 55,0 - 80,0 pkt;
5) 650 zł w przedziale punktowym 40,0 - 54,9 pkt;Dokument
Plik
ZARZĄDZENIE Nr 89/2018 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 80/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów   Plik PDF
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach   Plik PDF
Załącznik 3 do regulaminu: wniosek o przyznanie zapomogi w danym roku akademickim   Plik PDF
Załącznik 4 do regulaminu: zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  Plik PDF
Załącznik 4a do regulaminu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne   Plik PDF
Załącznik 5 do regulaminu: oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  Plik PDF
Załącznik 6 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  Plik PDF
Załącznik 7 do regulaminu: zaświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki   Plik PDF
Załącznik 8 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki   Plik PDF
Załącznik 8a do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć naukowych Plik DOC Plik PDF
Załącznik 8b do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć artystycznych
Plik DOC Plik PDF
Załącznik 8c do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
Plik DOC Plik PDF
Załącznik 9 do regulaminu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku   Plik PDF
Załącznik 10 do regulaminu: oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki   Plik PDF
Załącznik 11 do regulaminu: wykaz załączonej do wniosku dokumentacji   Plik PDF
Załącznik 12 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia   Plik PDF
Załącznik 13 do regulaminu: oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców / opiekunów prawnych   Plik PDF
Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.