Uniwersytet

 centrum symulacji medycznej

Projekt „ Centrum Symulacji Medycznej- szansą na podniesienie jakości kształcenia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które znajduje się na ulicy Bema 1 oraz nabycie przez studentów kierunku pielęgniarstwo kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Do zadań MSCM należy:

 • nauka i doskonalenie umiejętności miękkich,
 • nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta,
 • nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii,
 • nauka umiejętności technicznych z udziałem np. pacjentów standaryzowanych oraz zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, zgodnie z założeniami konkursu składa się z następujących pomieszczeń:

 • sali pielęgniarskiej wysokiej wierności, która przeznaczona jest do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu,
 • pomieszczenia kontrolnego (sterowni-pomieszczenie umożliwia osobom prowadzącym sesje symulacyjne, kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej),
 • sali egzaminacyjnej OSCE, w której odbywać się będą egzaminy kończące 3 letni cykl kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (sala jest przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych),
 • sali symulacji z zakresu ALS ( Advanced Life Support, sala wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy),
 • sali symulacji z zakresu BLS ( Basic Life Support, sala wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy),
 • sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (sala umożliwia naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.),
 • sali umiejętności technicznych (sala umożliwia naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.).

Projekt realizowany jest we współpracy z Partnerem, którym jest Samodzielny Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

W ramach Projektu wspólnie z Partnerem odbyły się szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie symulacji medycznej oraz szkolenia kadry zarządzającej.

Projekt przewiduje także sfinansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, które będą realizowane przez Partnera Projektu. Zajęcia dodatkowe powiązane będą z profilem kształcenia i przyczynią się do nabycia oraz podniesienia kompetencji studentów pielęgniarstwa w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno- demograficznych.

W ramach Projektu powstanie podręcznik symulacji medycznej, baza scenariuszy symulacyjnych, aplikacja wspomagająca proces nauczania w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, opracowane zostaną zasady funkcjonowania Centrum.

W ramach Projektu został utworzony ,,Program rozwojowy dotyczący utworzenia

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo” Program rozwojowy jest narzędziem służącym poprawie jakości nauczania na kierunku pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia.

Program rozwojowy został pozytywnie zaakceptowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, zwaną ,, Krajową Radą” działającą przy Ministerstwie Zdrowia, a następnie był zatwierdzony przez Senat UPH w Siedlcach.

Kierownik Projektu

dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni

Koordynator merytoryczny w Projekcie: magister pielęgniarstwa Pani Hanna Sposób. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego.

 

Fotogaleria