Uniwersytet

Od roku akademickiego 2023/2024 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji  będzie prowadzona rekrutacja na Podyplomowe Studia Zarządzania w Oświacie. Studia  mają na celu nabycie przez słuchaczy kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego, efektywnego i skutecznego zarządzania szkołą (placówką) oraz kompetencji kierowniczych niezbędnych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługującej system oświaty. Ponadto dzięki studiom można zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do tworzenia skutecznej współpracy i współdziałania na rzecz rozwoju sytemu oświaty i jego jednostek.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rejestracja słuchaczy odbywa się przez system IRK.zadz osw