Uwaga! Nowe zasady przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2019/2020.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł miesięcznie.

UWAGA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) wraz z  wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz wnioskiem o przyznanie zapomogi doktorant dodatkowo ma obowiązek złożyć podpisaną klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UPH w roku akademickim 2018/2019

1. Wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie wynosi:

1) 600 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie do 400 zł włącznie,
2) 500 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 400 zł - do 600 zł włącznie,
3) 400 zł przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 600 zł - do 1000 zł włącznie.

2. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 100 zł.

3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi:

1) 650 zł - przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) 550 zł - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) 450 zł - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

4. Zapomoga:

1) minimalna wysokość 50 zł,
2) maksymalna wysokość 500 zł.

5. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów:

  • wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszym roku studiów doktoranckich - kwota przyznanego stypendium 450 zł;
  • wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów w drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, w zależności od liczby uzyskanych punktów:
    • Liczba punktów od 10 - 30,0 - kwota stypendium 600 zł.
Dokument Plik
ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 81/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów   Plik PDF
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 10 listopada 2017 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 81/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów   Plik PDF
ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 15 listopada 2017 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 81/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów   Plik PDF
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UPH w Siedlcach   Plik PDF
Załącznik 1 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim / wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studencki (przed wypełnieniem wniosku prosimy o obliczenie dochodu netto za pomocą formularza znajdującego się pod adresem https://oplaty.uph.edu.pl/wniosek)   Plik PDF
Załącznik 1a do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenta lub w innym obiekcie niż dom studencki   Plik PDF
Załącznik 2 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium specjalnego w danym roku akademickim dla osób niepełnosprawnych   Plik PDF
Załącznik 3 do regulaminu: wniosek o przyznanie zapomogi   Plik PDF
Załącznik 4 do regulaminu: zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  Plik PDF
Załącznik 4a do regulaminu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne   Plik PDF
Załącznik 5 do regulaminu: oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  Plik PDF
Załącznik 6 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  Plik PDF
Załącznik 7 do regulaminu: zaświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki   Plik PDF
Załącznik 8 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim   Plik PDF
Załącznik 8a do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów dotyczący publikacji naukowych   Plik PDF
Załącznik 8b do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów dotyczący udziału w konferencjach naukowych
  Plik PDF
Załącznik 8c do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów dotyczący postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
  Plik PDF
Załącznik 9 do regulaminu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim   Plik PDF
Załącznik 10 do regulaminu: oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki   Plik PDF
Załącznik 11 do regulaminu: wykaz załączonej do wniosku dokumentacji   Plik PDF
Załącznik 12 do regulaminu: oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców   Plik PDF
Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.