Uwaga! Nowe zasady przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2019/2020.

Uwaga! Informacja w sprawie zmiany trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Regulamin świadczeń dla studentów UPH (wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r.) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem unormowań dotyczących okresu  przyznania stypendiów (§ 21 i § 24 ust. 7 regulaminu), zasad przyznawania stypendium rektora (§ 27 – 36 regulaminu) oraz zasad przyznawania i wypłaty świadczeń w okresie urlopu i powtarzania roku (§ 38 regulaminu).

Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł miesięcznie.

Stypendium rektora należy złożyć w formie papierowej (wzór określa załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Na podstawie porozumień z dnia 21 listopada 2019 r. informujemy iż:

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie wynosi:

           1)  600 zł  przy dochodzie na osobę w rodzinie do 400 zł włącznie,
           2)  500 zł  przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 400 do 600 zł włącznie,
           3)  400 zł  przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 600 do 1000 zł włącznie;

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 100 zł.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:

            1)  700 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
            2)  600 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
            3)  500 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga:

1) minimalna wysokość 50 zł,
2) maksymalna wysokość 500 zł.

Wysokość stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich wynosi 800 zł.


HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIÓW Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

 
MIESIĄC DATA PRZELEWU
GRUDZIEŃ 18
STYCZEŃ 24
LUTY 3
MARZEC 27
KWIECIEŃ 24
MAJ 28
CZERWIEC 19
LIPIEC
Doktoranci

Termin przelewu będzie podany
w miesiącu kwietniu 2020 r.


Dokument Plik
ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 27 września 2019 roku z w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
  Plik PDF
ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 30 września 2019 roku z w sprawie zasad wypłaty świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 w okresie przedłużenia trwania tych studiów   Plik PDF
Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020   Plik PDF
- Załączniki do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 Plik PDF Plik PDF
Regulamin świadczeń dla studentów UPH w Siedlcach   Plik PDF
Załącznik 1 do regulaminu: zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF
Załącznik 2 do regulaminu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Plik PDF Plik PDF
Załącznik 3 do regulaminu: oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF
Załącznik 4 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF
Załącznik 5 do regulaminu: zaświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF
Załącznik 6 do regulaminu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku Plik PDF Plik PDF
Załącznik 7 do regulaminu: oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF
Załącznik 8 do regulaminu: oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców / opiekunów prawnych Plik PDF Plik PDF
Załącznik 9 do regulaminu: szczegółowe zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Plik PDF
 - wniosek (do regulaminu załącznik 9) o przyznanie miejsca / pokoju w Domu Studenta Plik PDF Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.