Uwaga! Nowe zasady przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2019/2020.

Uwaga Doktoranci

W związku z tym, iż po stronie dostawcy oprogramowania systemu USOS i USOSWeb nadal trwają intensywne prace nad dostosowaniem do ustawy 2.0 a więc i opracowaniem nowego mechanizmu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów ww. systemów, nie ma możliwości na dzień dzisiejszy naboru wniosków stypendialnych. Monitorujemy sprawę dostosowania sytemu, jesteśmy gotowi na niezwłoczne zainstalowanie odpowiednich poprawek, które pozwolą na sprawne z niego korzystanie, jak tylko zostaną one przygotowane przez dostawcę oprogramowania. W związku z powyższym informujemy, iż harmonogram wnioskowania o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów (wzór wniosku dostępny na stronie uczelni w zakładce stypendia) można składać w odpowiednim Dziekanacie.

Regulamin świadczeń dla studentów UPH (wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r.) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem unormowań dotyczących okresu  przyznania stypendiów (§ 21 i § 24 ust. 7 regulaminu), zasad przyznawania stypendium rektora (§ 27 – 36 regulaminu) oraz zasad przyznawania i wypłaty świadczeń w okresie urlopu i powtarzania roku (§ 38 regulaminu).

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków (UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy wypełnić najpierw oświadczenie o dochodach). Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami we właściwym Dziekanacie w terminie do 23 października 2019 r.

Stypendium socjalne  może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł miesięcznie.

Stypendium rektora należy złożyć w formie papierowej (wzór określa załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 


Dokument Plik
ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 27 września 2019 roku z w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
  Plik PDF
ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 30 września 2019 roku z w sprawie zasad wypłaty świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 w okresie przedłużenia trwania tych studiów   Plik PDF
Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020   Plik PDF
- Załączniki do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 Plik PDF Plik PDF
Regulamin świadczeń dla studentów UPH w Siedlcach   Plik PDF
Załącznik 1 do regulaminu: zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF
Załącznik 2 do regulaminu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Plik PDF Plik PDF
Załącznik 3 do regulaminu: oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF
Załącznik 4 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki oraz o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik PDF Plik PDF
Załącznik 5 do regulaminu: zaświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF
Załącznik 6 do regulaminu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku Plik PDF Plik PDF
Załącznik 7 do regulaminu: oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik PDF Plik PDF
Załącznik 8 do regulaminu: oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców / opiekunów prawnych Plik PDF Plik PDF
Załącznik 9 do regulaminu: szczegółowe zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Plik PDF
 - wniosek (do regulaminu załącznik 9) o przyznanie miejsca / pokoju w Domu Studenta Plik PDF Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.