Terminarz wypłat stypendium

Terminarz wypłat stypendiów w roku akademickim 2020/2021:
 • 23 grudnia
 • 22 stycznia
 • 2 lutego
 • 26 marca
 • 23 kwietnia
 • 28 maja
 • 18 czerwca
 • lipiec doktoranci - termin przelewu zostanie podany w miesiącu kwietniu 2021 r.

Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami, złożyć do dnia 30 października 2020 roku w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, z zastrzeżeniem iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 16 października 2020 roku od godziny 9:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1050 zł miesięcznie.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy wypełnić najpierw oświadczenie o dochodach.

Stypendium rektora należy złożyć w formie papierowej do dnia 30 października 2020 r. (wzór określa załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu.  Jest określony ścisły termin do którego należy złożyć kompletny wniosek tj. 30 października 2020 r. Wszystkie dokumenty, które wpłynął po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oryginały wniosków wraz z załącznikami będą przyjmowane w następujący sposób:

 • korespondencyjnie,
 • poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej, która znajduje się w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów. Dokumenty należy złożyć zabezpieczone w kopercie, na której powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko doktoranta, numer albumu, rok studiów, kierunek studiów/wydział. Dokumenty ze skrzynki podawczej będą wyjmowane na bieżąco, co najmniej raz dziennie i ostemplowane pieczęcią z datą przyjęcia dokumentów.
 • w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się osobiste złożenie oryginału wniosku wraz z załącznikami, po uprzednim umówieniu terminu (dzień, godzina) z pracownikiem Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów.

Doktorant zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej, tj. osłony nosa i ust, doktorant zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. Dodatkowo doktorant musi posiadać własny długopis.

Pracownicy Sekcji prowadzą Rejestr wizyt w biurze.

UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z dostępu do komputerów.

UWAGA !!!

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”;

W związku z powyższym, studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. zaświadczenie można uzyskać na wniosek w Urzędzie Skarbowym.

Dodatkowo informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.):

- obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń dla studentów.

 
Tabela zawiera druki dotyczące stypendium
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 148/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
  Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 149/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zasad wypłaty świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,w okresie przedłużenia trwania tych studiów   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie trybu postępowania w przedmiocie przyznawania zapomogi w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1 do zasad przyznawania: wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów
Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1a do zasad przyznawania: publikacje naukowe w roku akademickim Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1b do zasad przyznawania: udział w konferencjach naukowych w roku akademickim Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 1c do zasad przyznawania: ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Załącznik 2 do zasad przyznawania: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora na rok akademicki Plik PDF Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.