DrukPlik
Karta indywidualna obciążeń dydaktycznych 2019/2020 Plik DOC Plik PDF
Karta indywidualna obciążeń dydaktycznych 2019/2020 (dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w szkole doktorskiej) Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie z wykonanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie z wykonanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 z udziałem godzin z realizacji w Szkole Doktorskiej Plik DOC Plik PDF

Programy studiów
   
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16  kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.  U. 2019 poz. 787)   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów(Dz. U. 2019 poz.  1498)   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818)   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450)   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U z 2018 r. poz. 1787)   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)   Plik PDF
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej   Plik PDF
Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji   Plik PDF
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji   Plik PDF
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 16/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia   Plik PDF
 - załącznik 1: wzór formularza efektów uczenia się Plik DOC  
 - załącznik 2: wzór opis programu studiów pierwszego stopnia /jednolitych magisterskich Plik XLS  
 - załącznik 3: wzór opis programu studiów podyplomowych Plik XLS  
 - załącznik 4: wzór sylabusa przedmiotu / modułu kształcenia Plik DOC  
 - załącznik 5: wzór sylabusa przedmiotu / modułu kształcenia – studia podyplomowe Plik DOC  
Zarządzenie nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia   Plik PDF
 - załącznik do zarządzenia nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF
 - raport nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla przedmiotu/modułu efektów kształcenia (wzór) Plik DOC  
 - raport nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia ogólnouczelnianego i wydziałowego z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla przedmiotu/ modułu efektów kształcenia (wzór) Plik DOC  
 - raport dyrektora instytutu/kierownika katedry* z osiągnięcia efektów kształcenia na kierunku studiów (wzór) Plik DOC  
 - protokół z analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych (wzór) Plik DOC  
 - raport z podsumowania wyników oceny weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych (wzór) Plik DOC  
 - protokół z analizy sylabusów (wzór) Plik DOC  
 - protokół z posiedzenia zespołu ds. oceny efektów kształcenia z analizy sylabusów (wzór) Plik DOC  
 - protokół z egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej (wzór) Plik DOC  

Przepisy dotyczące tworzenia kierunku studiów
   
- szczegółowe kryteria recenzowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku poziomie i profilu   Plik PDF
- wzór recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów – profil ogólnoakademicki Plik DOC  
- wzór recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów – profil praktyczny Plik DOC  

Przepisy dotyczące oceny programowej
   
- wzór raportu samooceny - profil ogólnoakademicki Plik DOC  
- wzór raportu samooceny - profil praktyczny Plik DOC  
- zasady postępowania oceniającego przy ocenie programowej   Plik PDF
- wskaźniki spełniania standardów jakości kształcenia przy ocenie programowej   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.