DrukPlik
Karta indywidualna obciążeń dydaktycznych 2018/2019 Plik DOC Plik PDF
Karta indywidualna obciążeń dydaktycznych 2019/2020 Plik DOC Plik PDF
Karta indywidualna obciążeń dydaktycznych 2019/2020 (dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w szkole doktorskiej) Plik DOC Plik PDF
Druk sprawozdania z wykonania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/19 Plik DOC Plik PDF
Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji   Plik PDF
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji   Plik PDF
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela   Plik PDF
Załączniki do Zarządzenia nr 15/2010 Rektora UPH z dnia 08 grudnia 2010 r. Plik XLS Plik PDF
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 16/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia   Plik PDF
 - załącznik 1: wzór formularza efektów uczenia się Plik DOC  
 - załącznik 2: wzór opis programu studiów pierwszego stopnia /jednolitych magisterskich Plik XLS  
 - załącznik 3: wzór opis programu studiów podyplomowych Plik XLS  
 - załącznik 4: wzór sylabusa przedmiotu / modułu kształcenia Plik DOC  
 - załącznik 5: wzór sylabusa przedmiotu / modułu kształcenia – studia podyplomowe Plik DOC  
Uchwała nr 1/2017 Senatu UPH z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać plany studiów i programy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających   Plik PDF
 - załącznik 1: wzór opisu efektów kształcenia dla kierunku Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: wzór opisu programu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia Plik XLS Plik PDF
 - załącznik 3: wzór opisu programu dla studiów trzeciego stopnia Plik XLS Plik PDF
 - załącznik 4: wzór opisu programu na studiach podyplomowych Plik XLS Plik PDF
 - załącznik 5: wzór sylabusa na studiach pierwszego i drugiego stopnia Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 6: wzór sylabusa na studiach trzeciego stopnia Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 7: wzór sylabusa na studiach podyplomowych Plik DOC Plik PDF
Zarządzenie nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia   Plik PDF
 - załącznik do zarządzenia nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF
 - raport nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla przedmiotu/modułu efektów kształcenia (wzór) Plik DOC  
 - raport nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia ogólnouczelnianego i wydziałowego z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla przedmiotu/ modułu efektów kształcenia (wzór) Plik DOC  
 - raport dyrektora instytutu/kierownika katedry* z osiągnięcia efektów kształcenia na kierunku studiów (wzór) Plik DOC  
 - protokół z analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych (wzór) Plik DOC  
 - raport z podsumowania wyników oceny weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych (wzór) Plik DOC  
 - protokół z analizy sylabusów (wzór) Plik DOC  
 - protokół z posiedzenia zespołu ds. oceny efektów kształcenia z analizy sylabusów (wzór) Plik DOC  
 - protokół z egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej (wzór) Plik DOC  
Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)   Plik PDF
Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U z 2018 r. poz. 1787)   Plik PDF
Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)   Plik PDF
Wzór wniosku o utworzenie kierunku - opracowany przez PKA - profil praktyczny Plik DOC  
Wzór wniosku o utworzenie kierunku - opracowany przez PKA - profil ogólnoakademicki Plik DOC  
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.