Pracownicy

DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny
Sprawozdanie z wykonanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 Plik DOC    
Sprawozdanie z wykonanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 (Szkoła Doktorska) Plik DOC    
Programy studiów      
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)   Plik PDF  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16  kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.  U. 2019 poz. 787)   Plik PDF  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów(Dz. U. 2019 poz.  1498)   Plik PDF  
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów   Plik PDF  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818)   Plik PDF  
Tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych":
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/tlumaczenie-nowej-klasyfikacji-dziedzin-nauki-i-dyscyplin-naukowych-oraz-dyscyplin-artystycznych-na-jezyk-angielski
   Plik PDF  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.   Plik PDF  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450)   Plik PDF  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U z 2018 r. poz. 1787)   Plik PDF  
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej   Plik PDF  
Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.   Plik PDF  
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji   Plik PDF  
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji   Plik PDF  
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 16/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia   Plik PDF  
 - załącznik 1: wzór formularza efektów uczenia się Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 2: wzór opis programu studiów pierwszego stopnia /jednolitych magisterskich Plik XLS   Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 3: wzór opis programu studiów podyplomowych Plik XLS   Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 4: wzór sylabusa przedmiotu / modułu kształcenia Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 5: wzór sylabusa przedmiotu / modułu kształcenia – studia podyplomowe Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
Zarządzenie Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania efektów uczenia się   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- raport nauczyciela akademickiego – koordynatora zajęć/modułu kształcenia z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla zajęć/modułu efektów uczenia się (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- raport nauczyciela akademickiego – koordynatora zajęć/modułu kształcenia ogólnouczelnianego i wydziałowego z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla zajęć/modułu efektów uczenia się (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- raport z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla zajęć/modułu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej UPH (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
 - raport Dyrektora Szkoły Doktorskiej z osiągnięcia efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej UPH (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- raport Dyrektora Instytutu z osiągnięcia efektów uczenia się na kierunku studiów (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- protokół z analizy i oceny weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych (nie dotyczy Szkoły Doktorskiej) (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- raport z podsumowania wyników oceny weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych - nie dotyczy Szkoły Doktorskiej (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- protokół z analizy sylabusów (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- protokół z posiedzenia zespołu ds. oceny efektów uczenia się z analizy sylabusów (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- protokół z analizy sylabusów w Szkole Doktorskiej (wzór) Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
- protokół zbiorczy koordynatora dyscypliny z analizy sylabusów w Szkole Doktorskiej UPH (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- protokół z egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej (wzór) Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo

Przepisy dotyczące tworzenia kierunku studiów
     
- wzór wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów - profil ogólnoakademicki      
- wzór wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów - profil praktyczny      
- szczegółowe kryteria recenzowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku poziomie i profilu      
- wzór recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów – profil ogólnoakademicki      
- wzór recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów – profil praktyczny      
- wzory opinii w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia

Przepisy dotyczące oceny programowej     
- wzór raportu samooceny - profil ogólnoakademicki      
- wzór raportu samooceny - profil praktyczny      
- zasady postępowania oceniającego przy ocenie programowej      
- wskaźniki spełniania standardów jakości kształcenia przy ocenie programowej      
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.