Druk Plik
Arkusz oceny okresowej samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UPH w Siedlcach (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) Plik DOC Plik PDF
Arkusz oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych UPH w Siedlcach (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) Plik DOC Plik PDF
Druki do zawierania umów o dzieło i umów o świadczenie usług:  
- Umowa o dzieło Plik DOC Plik PDF
- Umowa o dzieło dotyczącej sporządzenia sprawozdania (opinii) z działalności dydaktyczno-wychowawczej studenta lub słuchacza w ramach praktyk nauczycielskich związanych z kształceniem przygotowującym do zawodu nauczyciela Plik DOC Plik PDF
- Umowa zlecenie dla pracowników UPH Plik DOC Plik PDF
- Umowa zlecenie dla osób niebędących pracownikami UPH i oświadczenia Plik DOC Plik PDF
- Umowa zlecenie w sprawie powierzenia przeprowadzenia praktyki śródrocznej i oświadczenia Plik DOC Plik PDF
- Klauzula informacyjna dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w UPH   Plik PDF
- Klauzula informacyjna dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i dzieło - dotyczy praktyk nauczycielskich śródrocznych i ciągłych związanych z kształceniem przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela Plik DOC Plik PDF
- Oświadczenie dotyczące powstania utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego Plik DOC Plik PDF
- Rachunek za wykonanie dzieła/zlecenia dla pracowników UPH oraz osób niebędących pracownikami UPH wraz z oświadczeniem Plik DOC Plik PDF
- Zestawienie liczby godzin z wykonanego zlecenia Plik DOC Plik PDF
- Oświadczenie osoby wykonującej pracę na podstawie umowy-zlecenia Plik DOC Plik PDF
Ewidencja przebiegu pojazdu do delegacji   Plik PDF
Karta obiegowa Plik DOC Plik PDF
Zakres czynności Plik DOC Plik PDF
Kwestionariusz osobowy Plik DOC Plik PDF
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w UPH Plik DOC Plik PDF
Klauzula informacyjna dla pracowników UPH Plik DOC Plik PDF
Oświadczenie o zaliczeniu nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego (zobacz: objaśnienia do oświadczenia)
Plik DOC Plik PDF
Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest podstawowym miejscem pracy Plik DOC Plik PDF
Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach nie jest podstawowym miejscem pracy Plik DOC Plik PDF
Oświadczenie nauczyciela akademickiego do rozliczeń podatkowych Plik DOC Plik PDF
Oświadczenie nauczyciela akademickiego o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych Plik DOC Plik PDF
Wniosek o wyrażenie zgody na przebywanie w pomieszczeniach UPH poza godzinami pracy Plik DOC Plik PDF
Karta Ewidencji Czasu Pracy - wzór Plik XLS  
Podanie o urlop   Plik PDF
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego Plik DOC Plik PDF
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze Plik DOC Plik PDF
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Plik DOC Plik PDF
Wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem Plik DOC Plik PDF
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego Plik DOC Plik PDF
Wniosek o wydanie legitymacji służbowej (do wniosku należy dołączyć zdjęcie o wymiarach jak do dowodu osobistego)   Plik PDF
Wniosek dot. udzielenia czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych   Plik PDF
Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia Plik DOC Plik PDF
Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Plik DOC Plik PDF
Wniosek o nadanie "Medalu za Długoletnią Służbę" Plik DOC Plik PDF
Wykaz prac i badań naukowych prowadzonych w roku ...   Plik PDF
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (aktualizacja dnia 21 czerwca 2018 r.)   Plik PDF
- Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS: wysokości dopłat do wczasów organizowanych we własnym zakresie w 2019 roku z ZFŚS   Plik PDF
- Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS: wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS: wykaz dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS: wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS: oświadczenie do wniosku o pożyczkę z ZFŚS    
- Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS: wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 7 do regulaminu ZFŚS: wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 8 do regulaminu ZFŚS: wniosek o dopłatę do wypoczynku wczasowego (dla pracowników) Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 9 do regulaminu ZFŚS: oświadczenie o przychodach do wniosku o zapomogę Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 10 do regulaminu ZFŚS: zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki mieszkaniowej Plik DOC Plik PDF
- Załącznik nr 11 do regulaminu ZFŚS: wniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego (dla emerytów i rencistów) w 2019 roku z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
Załącznik nr 12 do regulaminu ZFŚS: wniosek o świadczenie pieniężne dla pracownika odchodzącego na emeryturę lub rentę (dla pracowników, którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku wczasowego) w 2019 roku z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
Załącznik nr 13 do regulaminu ZFŚS: wniosek o świadczenie pieniężne dla pracownika odchodzącego na emeryturę lub rentę (dla pracowników, którzy nie skorzystali z dopłaty do wypoczynku wczasowego) w 2019 roku z ZFŚS Plik DOC Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.