DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Druki do zawierania umów o dzieło i umów o świadczenie usług:  
- Umowa o dzieło Plik DOC Plik PDF  
- Umowa o dzieło dotyczącej sporządzenia sprawozdania (opinii) z działalności dydaktyczno-wychowawczej studenta lub słuchacza w ramach praktyk nauczycielskich związanych z kształceniem przygotowującym do zawodu nauczyciela Plik DOC Plik PDF  
- Umowa zlecenie dla pracowników UPH Plik DOC Plik PDF  
- Umowa zlecenie dla osób niebędących pracownikami UPH i oświadczenia Plik DOC Plik PDF  
- Umowa zlecenie w sprawie powierzenia przeprowadzenia praktyki śródrocznej i oświadczenia Plik DOC Plik PDF  
- Klauzula informacyjna dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w UPH   Plik PDF  
- Klauzula informacyjna dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i dzieło - dotyczy praktyk nauczycielskich śródrocznych i ciągłych związanych z kształceniem przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela Plik DOC Plik PDF  
- Oświadczenie dotyczące powstania utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego Plik DOC Plik PDF  
- Rachunek za wykonanie dzieła/zlecenia dla pracowników UPH oraz osób niebędących pracownikami UPH wraz z oświadczeniem Plik DOC Plik PDF  
- Zestawienie liczby godzin z wykonanego zlecenia Plik DOC Plik PDF  
- Oświadczenie osoby wykonującej pracę na podstawie umowy-zlecenia Plik DOC Plik PDF  

Oświadczenia i informacje związane z zatrudnieniem pracownika:
     
- Karta obiegowa Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
- Zakres czynności Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
- Kwestionariusz osobowy Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w UPH Plik DOC Plik PDF  
- Klauzula informacyjna dla pracowników UPH Plik DOC Plik PDF  
- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy UPH / Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z informacją dotycząca treści przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu Plik DOC    
- Informacja dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zawierająca obowiązujące przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu Plik DOC    
- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z pisemną informacją dotyczącą monitoringu w UPH Plik DOC    
- Oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Plik DOC    

Czas pracy:
     
- Karty Ewidencji Czasu Pracy na IV kwartał roku 2020 (miesiące październik-grudzień 2020) Plik XLS    
- Karty Ewidencji Czasu Pracy na I kwartał roku 2021 (miesiące styczeń-marzec 2021) Plik XLS    
- Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
- Podanie o urlop   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo

Uprawnienia związane z rodzicielstwem:
     
- Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- Wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego Plik DOC Plik PDF  

Dokumenty pozostałe: 
     
Wniosek o wyrażenie zgody na przebywanie w pomieszczeniach UPH poza godzinami pracy Plik DOC Plik PDF  
Ewidencja przebiegu pojazdu do delegacji   Plik PDF  
Wniosek o wydanie legitymacji służbowej Plik DOC Plik PDF  
Wniosek dot. udzielenia czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia Plik DOC Plik PDF  
Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Plik DOC Plik PDF  
Wniosek o nadanie "Medalu za Długoletnią Służbę" Plik DOC Plik PDF  
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (aktualizacja dnia 21 czerwca 2018 r.)   Plik PDF  
- Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS: wysokości dopłat do wczasów organizowanych we własnym zakresie w 2020 roku z ZFŚS   Plik PDF  
- Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS: wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS: wykaz dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS: wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS: oświadczenie do wniosku o pożyczkę z ZFŚS      
- Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS: wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 7 do regulaminu ZFŚS: wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 8 do regulaminu ZFŚSwniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku (dla pracowników) Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 9 do regulaminu ZFŚS: oświadczenie o przychodach do wniosku o zapomogę Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 10 do regulaminu ZFŚS: zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki mieszkaniowej Plik DOC Plik PDF  
- Załącznik nr 11 do regulaminu ZFŚSwniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego (dla emerytów i rencistów) Plik DOC Plik PDF  
Załącznik nr 12 do regulaminu ZFŚS: wniosek o świadczenie pieniężne dla pracownika odchodzącego na emeryturę lub rentę (dla pracowników, którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku wczasowego) z ZFŚS Plik DOC Plik PDF  
Załącznik nr 13 do regulaminu ZFŚS: wniosek o świadczenie pieniężne dla pracownika odchodzącego na emeryturę lub rentę (dla pracowników, którzy nie skorzystali z dopłaty do wypoczynku wczasowego) z ZFŚS Plik DOC Plik PDF  
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.